Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

 

     

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet voidaan jakaa neljään osa-alueeseen. Ne toteutetaan kaikissa Ylä-Savon lukioissa, osa yhteistyössä ammatillisen koulutuksen ja/tai ammattikorkeakoulun kanssa.

   

1. Työelämätietojen ja -taitojen lisääminen sekä yrittäjyysosaaminen

 • Työelämätiimit. Muodostetaan lukioihin 2 - 4 hengen tiimit, jotka koordinoivat koulun työelämäyhteyksiä ja hankeyhteistyötä.
 • Minustako yrittäjä? -kurssi. Tarjotaan lukiolaisten valittavaksi soveltava kurssi, jossa perehdytään sekä sisäiseen että ulkoiseen yrittäjyyteen. Kurssiin pyritään sisällyttämään koulun sisä- tai ulkopuolella tapahtuvaa konkreettista yritys- tai työpajatoimintaa.
 • Kummiyritykset. Tehdään kummisopimuksia oppiaineiden ja yritysten välillä. Pyritään löytämään yrityksiä, joissa oppiaineen osaamisen merkitys on erityisen suuri.
 • Työelämä ja yrittäjyys osa oppiaineita. Käsitellään jokaisessa oppiaineessa kaksi oppituntia (1 tunti/1. kurssi ja 1 tunti/2. kurssi) oppiaineeseen liittyvää jatkokoulutusta, ammatteja ja yrittäjyyttä. Tunneille pyritään saamaan vierailija fyysisesti tai virtuaalisesti verkon välityksellä.
 • Yrittäjyyspassi. Luodaan lukio-opintonsa aloittaville sähköinen yrittäjyyspassi. Passiin kirjataan opiskelijan käynnit jatkokoulutus- ammattiala- ja yritysesittelyissä. Myös koulun sisällä tai ulkopuolella tapahtuva yrittäjämäinen toiminta kirjataan passiin. Kun passissa on tietty määrä jatkokoulutukseen, työelämään ja/tai yrittäjyyteen liittyviä merkintöjä, opiskelija saa kurssimerkinnän.
 • Kohdennettu ammatinvalinnan ohjaus. Ylä-Savon alueella on korkean teknologian yrityksiä, joissa podetaan työvoimapulaa. Kartoitetaan TE-keskuksen kanssa yritykset ja järjestetään yritysten kanssa kohdennettua ammatinvalinnan ohjausta, johon liittyy yritysvierailu. Syvennetään opiskelijan suhdetta ammattialaan ja yritykseen TET-harjoittelun kautta. Sovelletaan kohdennettua ammatinvalinnan ohjausta myös maahanmuuttajaopiskelijoihin.
 • Oppilaitosrajat ylittävät opintopolut. Suunnitellaan yritysten ja alueen muiden koulutusorganisaatioiden (ammattiopistot ja ammattikorkeakoulu) kanssa oppilaitosrajat ylittäviä opintopolkuja, joissa ainakin osa opinnoista suoritetaan työelämässä. Tämä tapahtuu nykyistä MAHIS-yhteistyötä laajentamalla ja kehittämällä. Lisäksi mahdollistetaan entistä laajempi korkeakouluopintojen suorittaminen jo lukion aikana. Tällä tuetaan ohjautumista tulevalle uralle.

  

2. Töissä oppimassa

 • TET-kurssi. Opiskelija tutustuu valitsemaansa ammattiin ja työpaikkaan koulun loma-aikoina tai viikonloppuina vähintään 30 tunnin ajan. Tutustuminen on suunnitelmallista ja se tukee opiskelijan urasuunnittelua. Opiskelija laatii ammatista ja työpaikasta sekä kokemuksistaan TET -raportin.
 • TET-teemaviikko. Toteutetaan työelämään ja yrittäjyyteen liittyvä teemaviikko pääsiäisviikolla (3-4 päivää). Kaksi koulupäivää käytetään työelämäharjoitteluun, yksi koulupäivä työelämä-teemapäivään ja yksi koulupäivä seudulliseen yrittäjyyspäivään. Yrittäjyyspäivä toteutetaan yhteistyössä yritysten ja Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden sekä paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa.

   

3. Opettajien koulutukseen ja työelämään tutustuminen

 • Opettaja-TET. Järjestetään lukioiden opettajille mahdollisuus tutustua oman alan ammatteihin kaksipäiväisellä TET-jaksolla. Opettaja-TET suoritetaan TET-teemaviikolla samaan aikaan, kun opiskelijatkin ovat työelämäharjoittelussa. Vaihtoehtoisesti se voidaan suorittaa koeviikolla.
 • Koulutustietojen päivittäminen. Opettajat osallistuvat yliopistojen ABI-päiville vähintään joka kolmas vuosi. Vierailun aikana opettajat päivittävät tietonsa oman alansa koulutusmahdollisuuksista.

   

4. Työelämäyhteydet ja yrittäjyys lukioissa muualla

 • Benchmarking (toiminnan vertaaminen). Tutustuminen Suomessa toteutettuihin lukio-yritys -yhteistyömalleihin.
 • Vertaileva tutkimus. Haemme vuoden 2015 aikana erillistä rahoitusta kaksivuotiselle Erasmus+ - hankkeelle, jossa ovat mukana lukiot Suomesta (Iisalmen lyseo), Puolasta, Saksasta, Italiasta ja Irlannista. Hankkeen teemana on “Young People and their Future in Europe – Learning for Practical Life”. Hankkeessa vertaillaan koulujen työelämäyhteyksiä ja yrittäjyyskasvatusta eri maissa. Lisäksi selvitetään työelämän näkemyksiä siitä, miten hyvin lukio valmentaa nuoria työelämään. Ulkomailla havaittuja hyviä käytänteitä työelämäyhteyksien ja yrittäjyyden lisäämiseksi testataan Suomen oloissa.

   

Hankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä levitetään mm. hyödyntämällä sähköistä materiaalia (internetsivuja, julkaisuja) ja tiedottamalla hankkeesta alan valtakunnallisissa tapahtumissa.

 

Hankkeen toteutusaikataulu on 1.4.2015 - 31.3.2018. Vuoden 2015 keväällä tehdään toimenpiteiden tarkempi toteutussuunnitelma ja luodaan yhteydet keskeisiin yhteistyöyrityksiin. Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan myös, mitä muita työelämäyhteistyömalleja lukioilla on kotimaassa olemassa ja miten ne soveltuisivat meidän alueellemme. Varsinaiset opettajiin ja oppilaisiin liittyvät toimenpiteet käynnistyvät lukuvuoden 2015 - 2016 aikana.