Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

 

 

Hankkeen päämääränä on lukio-opintojen tiiviimpi integrointi opiskelijoiden tulevaan elämänuraan. Tämä tavoite voidaan pilkkoa seuraaviin osatavoitteisiin:

Tavoite 1: Lukioiden työelämäyhteydet lisääntyvät ja monipuolistuvat

Kehitetään käytänteitä, joiden avulla työelämä ja yrittäjyys voidaan tuoda pysyväksi osaksi lukioiden toimintakulttuuria. Teemat pyritään kiinnittämään lukion oppiaineisiin ja kursseihin, jolloin ne olisivat kiinteä osa koulun arkea. Tuloksena on pysyvä toimintatapa, joka ei ole riippuvainen opettajasta tai oppiaineesta. Mittareina ovat mm. työelämä- ja yrittäjyysteemaan käytettyjen oppituntien määrä, yrityskontaktien määrä ja vierailujen määrä (lukiosta yritykseen/yrityksestä lukioon).

Tavoite 2: Lukiolaisille on tarjolla suoria opintopolkuja ja kohdennettua ammatinvalinnan ohjausta

Tehdään lukiolaisille tutuksi paikallista elinkeinoelämää ja pyritään luomaan heille suoria polkuja jatko-opintojen kautta työllistymiseen oman paikkakunnan tai seutukunnan elinkeinoelämän palveluksessa. Tämä nopeuttaisi jatko-opintoihin hakeutumista ja madaltaisi opiskelijoiden kynnystä palata jatko-opintojen jälkeen takaisin kotiseudulle. Erityisesti kiinnitetään huomiota maahanmuuttajien ammatinvalinnan ohjaukseen, työelämäyhteyksiin ja opintopolkuihin, mikä vahvistaisi heidän kiinnittymistä suomalaiseen työelämään. Mittarina on suorien opintopolkujen määrä.

Tavoite 3: Lukion opettajilla on hyvät tiedot työelämästä ja jatkokoulutuksesta

Luodaan malli opettajien jatkokoulutukseen ja työelämään tutustumisesta (opettaja-TET). Mittareina ovat koulutuspäivien määrä, opettaja-TET:iin osallistuvien määrä ja TET-päivien määrä.

Tavoite 4: Lukiolaisten työelämä- ja yrittäjyysvalmiudet paranevat

Kehitetään toimintatapoja, joilla nuorten työelämätietoja ja -taitoja sekä yrittäjyysosaamista voidaan parantaa osana normaalia lukio-opetusta. Haetaan hyviä käytänteitä myös ulkomaisista lukioista (Saksa, Puola, Italia ja Irlanti) ja testataan niitä Suomen oloissa. Lisätään yrittäjämäisiä opetusmenetelmiä ja toiminnallisuutta, mikä pitäisi näkyä parantuneena kouluviihtyvyytenä ja keskeyttämisten vähenemisenä. Työelämätietoisuuden lisääntyessä lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmat selkeytyvät ja keskimääräinen opiskeluaika lyhenee. Mittareina ovat opintonsa keskeyttäneiden lukumäärä ja opiskeluajan pituus.

Tavoite 5: Työelämä osaksi lukio-opintoja

Kehitetään malli lukiolaisten työelämän harjoittelusta (TET). Tavoitteena on, että lukion opiskelija voisi halutessaan suorittaa ammatillisten tutkinnon osan tai korkeakouluopintojen osan työelämäyhteistyön kautta. Mittareina ovat TET:iin osallistuneiden määrä ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden määrä.

 

Yrittäjyyskasvatusta ja työelämäyhteistyötä on toteutettu aiemmin sinänsä ansiokkaina kokeiluina, joiden tulokset ovat olleet lupaavia. Toiminnan jatkuvuus on ollut kiinni yksilöiden sitoutumisesta ja oppiaineryhmän aktiivisuudesta.  Pitkällä aikavälillä kokeilut eivät ole juurikaan vakiintuneet. 

Tässä hankkeessa pyritään erityisesti panostamaan käyttöönotettavien toimintatapojen jatkuvuuteen ja helppoon toteutettavuuteen. Jatkuvuuden takaamiseksi painotetaan linjakkaita, yksinkertaisia toimintatapoja, joiden pysyvyys ei ole riippuvainen opettajien tai oppiaineen jatkuvuudesta. Toimintatavat sidotaan koulun perusrakenteisin ja toimintamalleihin, jolloin työelämäyhteistyö ja yrittäjyyden kehittäminen ei ole perustehtävästä irrallinen kokonaisuus. Yksinkertaisilla toimintatavoilla pyritään varmistamaan, ettei hankkeessa kehitettävän toimintamallin ylläpitäminen jatkossakaan vaadi mittavia henkilöstö- tai muita resursseja ja toimintamallia olisi helppo levittää toteutettavaksi muissakin lukioissa valtakunnallisestikin.